حرفهای دلتنگی,عاشقانه,قشنگ...

مداد را برداشتی

مداد را برداشتی

طرح مرا

نه آنگونه که ھستم

ھمان گونه که میخواستی کشیدی

تمام بهانه رفتنت

این است که عوض شده ام

مداد را بر می دارم

طرح تو را

ھمان گونه که ھستی می کشم

می توانی بروی ....

[ چهارشنبه دوم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 20:30 ] [ مهرداد ] [ ]


دلتنگ که میشویی


دلتنگ که میشویی
   

غربت همان جا است /پشت تنهایی و بی کسی


آنزمان به گنجشکها هم حسادت میکنی .........


تنهایی یک کلمه است اما یک دنیا حجم دارد ..........

[ چهارشنبه دوم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 20:24 ] [ مهرداد ] [ ]


.

تمام راهها را بسوی جاده ی تنهایی می پویم

و در اضطراب گلبوته های جدایی ,

چشمانم را بسوی صداقت پروانه های شهر عشق , آذین می بندم .

به تو فکر می کنم که چگونه در گلزار وجودم , آشیان کردی

و بر تاروپود تنم حروف عشق را ترنم نمودی .

پس باورم کن که به وسعت دریا و به اندازه ی زیبایی چشمانت
هنوز در من شمعی روشن است .

و من…

در انتهای غروب , نگاهم را بسوی مشرق چشمانت دوخته ام

تا مگر بازتاب صداقتمان در دستان

تو تجلی کند ….!!!


[ دوشنبه پانزدهم مهر ۱۳۹۲ ] [ 20:24 ] [ مهرداد ] [ ]